Algemene voorwaarden van Handelscentrum de Kempen bv. Afgekort ( H.C.de Kempen bv.) van 19-03-2009
 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
H.C.de Kempen bv. en op alle met H.C.de Kelmpen bv. aangegane overeenkomsten voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door H.C.de Kempen bv.. is ingestemd. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der Voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van H.C.de Kempen bv.zijn vrijblijvend en H.C.de Kempen bv.. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voorom de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst van koop en verkoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door H.C.de Kempen bv.H.C.de Kempen bv. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief omzetbelasting(BTW),
vervoerskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen,tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Voor transport binnen en buiten Nederland brengen wij kostenin rekening. H.C.de Kempen bv..biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen.Uw bestelling wordt dan volgens leveringsvoorwaarden geleverd nadat uw betaling bij H.C. de Kempen bv binnen is. Onder Rembours: Directe en contante betaling bij aflevering van uw bestelling. Franco huis: Indien geen verzendkosten zijn overeengekomen en alleen bij vooruitbetaling opdracht. U kunt het totaalbedrag overmaken naar de Bankrekening van de Rabobank Bladel no -----------------T.n.v. H.C.de Kempen bv. te Eersel. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de
periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de
overeenkomst te ontbinden binnen tien(7)dagen na mededeling van de prijsverhoging door H.C.de Kempen bv.

Artikel 4. Levering
H.C.de Kempen bv. heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd.Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.De levering van de producten geschiedt op het aangegeven adres waneer de producten gereed zijn voor verzending aan u.H.C.de Kempen bv. is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen.
De extra kosten van de nalevering wordt door H.C.de Kempen bv. gedragen. 
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan H.C.de Kempen bv. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan H.C.de Kempen bv. zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onderschriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6. Reclames
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, H.C.de Kempen bv. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 24 uur na de dag der levering H.C.de Kempen bv. schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamaties. Reclamties terzake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk bij H.C.de Kempen bv. te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op Reclamaties terzake van het gebrek. Reclamatiess dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaalbij H.C.de Kempen bv. te worden gedeponeerd. H.C.de Kempen bv. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende Reclamaties te controleren. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. Garanties over bepaalde produkten kunnen in ieder
geval nooit meer bedragen dan de fabrieksgaranties of de waarde van het produkt.   
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid
H.C.de Kempen bv. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;Daden of nalatigheden van de
opdrachtgever,diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.H.C.de Kempen bv. is slechts aansprakelijk voor schade voorzover ontstaan door grove schuld van H.C.de Kempen bv. of van hen, die door H.C. de Kempen te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. H.C.de Kempen bv. zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De aansprakelijkheid van H.C.de Kempen bv.is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde zaken.

Artikel 8. Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, Nietvoorzien, waarop H.C.de Kempen bv. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor H.C.de Kempen bv. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van H.C.de Kempen bv. worden daaronder begrepen.H.c.DE kEMPEN BV.heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat H.C.de Kempen bv. haar verbintenis had moeten nakomen.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover H.C.de Kempen bv. ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,is H.C.de Kempen bv. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
U bent dan gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 9. Afwijkende voorwaarden.
Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door H.C.de Kempen bv. uitdrukkelijk schriftelijk geaccepteerd.Bij samenvallen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van H.C.de Kempen bv. prevaleren.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij H.C.de Kempen bv., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-,merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van H.C.de Kempen bv., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 

Artikel 11. Persoonsgegevens
H.C.de Kempen bv. leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoongegevens, na. Indien de wederpartij zij of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met H.C.de Kempen bv. contact opnemen. H.C.de Kempen zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens over de wederpartij aanpassen. De door wederpartij verstrekte gegevens worden door H.C.de Kempen bv. gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden op genomen in een bestand.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.
Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter
beslechting zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.

Deze algemenvoorwaarden inkoopvoorwaarde zijn ook op www.hcdekempen.nl na te lezen en uit te printen. 

Klanten

Naam:

Wachtwoord:

Login Registreren
Gegevens kwijt ?

 

Account

Winkelwagen is leeg.

 

Zoeken